Verksamhetsplan för Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 2023

                                                         

SAKPOLITISKA FRÅGOR

Infrastruktur

 

 • Fiber

        Bevaka fiberutbyggnaden inom vårt område samt trycka på om kommunens aktiva engagemang.

 • Bryggor

       Delta i referensgruppen för skapande av ny bryggplan i kommunen samt

       fortsätta driva frågor kring de bryggor som är viktiga för de fastboende.

 • Trafik

       Bevaka och framföra de fastboendes behov vad gäller båt/ buss och färjeförbindelser. Vi ska speciellt trycka på vikten av samordning av trafiken.

Sophantering

 • Bevaka och driva frågor gällande sophanteringen, speciellt för öarna utan färja. 

 

Övrigt

 • Ledande politiker ska informeras om föreningen och våra frågor. Detta sker dels genom Skärgårdsrådet, men även genom kontakter med enskilda politiker.
 • Bevaka kommunens arbete i nämnder och styrelser med frågor som kan påverka medlemmarnas möjligheter att bo i skärgården.
 • Delta i Landsbygdsforums årliga möte.

 

MEDLEMSAKTIVITER

Möten och utflykter

 

    Planeras av styrelsen fortlöpande under året

 

Information till medlemmar och intressenter

 • Informationblad, inbjudningar och kallelser till medlemmar under året.
 • Facebookgruppen: föreningens diskussionsforum vad gäller sociala media.
 • Hemsidan Uppdaterad information från föreningen om vad som är på gång.
 • Tryckt informationsmaterial: föreningens broschyr ska spridas och uppdateras vid behov.

 

SAMVERKAN

Föreningen ska fortsatt samverka och söka samarbeta med andra organisationer i gemensamma frågor. Särskilt viktiga organisationer är:

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)

Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO).

Trafikantföreningen.

Skärgårdsrådet (Norrtälje Kommun)

 

För Verksamsplan i Pdf klicka här