Verksamhetsplan för Blidö-Frötuna Skärgårdsförening 2018-19

                                                         

SAKPOLITISKA FRÅGOR

Infrastruktur

 

 • Fiber

Bevaka fiberutbyggnaden inom vårt område samt trycka på om kommunens aktiva engagemang.

 • Bryggor

Fortsätta driva frågor kring de bryggor som är viktiga för de fastboende.

 • Trafik

Bevaka och framföra de fastboendes behov vad gäller båt/ buss och färjeförbindelser. Vi ska speciellt trycka på vikten av samordning av trafiken.

Sophantering

 • Bevaka och driva frågor gällande sophanteringen, speciellt för öarna utan färja. Bo Gesslein representerar föreningen i en grupp där kommunen och entreprenören finns med i syfte att lösa dessa frågor.

 

Övrigt

 • Ledande politiker ska informeras om föreningen och våra frågor. Detta sker dels genom Skärgårdsrådet, men även genom kontakter med enskilda politiker.
 • Bevaka kommunens arbete i nämnder och styrelser med frågor som kan påverka medlemmarnas möjligheter att bo i skärgården.

 

MEDLEMSAKTIVITER

Möten och utflykter

 • I november 2018 planeras ett besök hos allmogebåtar.
 • 2019 vårutflykt till Ängsö.
 • 2019 kvällsmöte med intressant innehåll.

 

Information till medlemmar och intressenter

 • Tidningen 3 nr /år
 • Facebookgruppen: föreningens diskussionsforum vad gäller sociala media.
 • Hemsidan Uppdaterad information från föreningen om vad som är på gång.
 • Tryckt informationsmaterial: föreningen ska under verksamhetsåret ta fram en enkel broschyr som man kan dela ut på olika möten och event och göras tillgänglig på biblioteket och andra lämpliga platser.

 

SAMVERKAN

Föreningen ska fortsatt samverka och söka samarbeta med andra organisationer i gemensamma frågor. Särskilt viktiga organisationer är:

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)

Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO).

Trafikantföreningen.

Skärgårdsrådet (Norrtälje Kommun)

 

För Verksamsplan i Pdf klicka här